Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Seyfe Turizm AŞ. (‘’Şirket’’) olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’KVKK’’) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu çerçevede aşağıda kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından hangi yöntem ve amaçlarla toplanacağı,işleneceği ve üçüncü kişilere aktarılacağı ve KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar açıklanmıştır.

1.Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri : Kişisel verileriniz ;Şirketimize ait oteller ve diğer fiziki ortamlar ile internet sitesi ve benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla Şirketimize yapmış olduğunuz sözlü,yazılı ve elektronik bildirimler veya sözü konusu ortamlarla yapmış olduğunuz temaslar ya da grup şirketlerimiz ve acente,tur operatörü gibi Şirketimizin hizmet aldığı veya iş ortaklığına giriştiği üçüncü kişiler aracılığıyla yazılı,sözlü veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz , KVKK’da belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıda sayılan amaçlar için toplanmakta , işlemekte , aktarılmakta ve saklanmaktadır.

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları : Kişisel Verileriniz ;Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizlerle sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi , kimliğinizin teyit edilmesi,Otellerimizde tekrar konaklamanız durumda,bilgilerinize hızlıca ulaşılabilmesi,Şirketimizin hizmetlerinden ve promosyonlarından haberdar edilmeniz,hizmetlerimizin müşteriye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi ,etkin bir müşteri hizmeti sunulması ve soru ve taleplerinizin yanıtlanması,anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,Şirketimizin fizik ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması ,özel gün kutlaması,dergi ve benzeri gönderimlerin yapılması,hediye ve promosyon gibi sizler lehine olan işlemlerin gerçekleştirilmesi,sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve ilgili adli ve idari makamlara bildirilmesi ve sizlerle Şirket arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlarıyla , Şirketimizce işlenebilmektedir .

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz , KVKK’da öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla ,yukarıda belirtilen amaçlarla genel kolluk kuvvetleri ve mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hakim ortağına, Şirketimizin iştiraklerine, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza ,tedarikçilerimize ,alt yüklenicilerimize ve talep veya başvurunuz üzerine diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz . Seyfe Turizm AŞ. olarak kişisel verilerinizi , gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz .

 

4 . Veri Sahibi Olarak Haklarınız : KVKK m 11. uyarınca ,kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ,kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme , kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ,bunların silinmesi veya yok edilmesini isteme ,düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesi talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde , kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklama içerecek bu talebinizi, Seyfe Turizm AŞ. Vikingen Infinity Resort&SPA Akdeniz Bulvarı No:40 Türkler Alanya adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya info@vikingenhotels.com                  e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletmesine karar vermesi durumunda , başvurularınızı hangi şekillerde iletebileceğiniz Şirketimizce ayrıca duyurulacaktır.Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte ,talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ,ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir .

 

 

Vikingen Otel, Vikingen Hotel